Obchodní podmínky

Všeobecné prodejní a dodací podmínky


upravují pravidla dodávky díla z produkce PZ TRADING, s.r.o. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo mezi PZ TRADING, s.r.o. jako zhotovitelem / dodavatelem a objednatelem (dále jen smlouva ).I. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY1.1.
 Sjednaná cena zahrnuje náklady na vypracování cenové nabídky, náklady na zaměření, vlastní cenu díla a jeho příslušenství včetně DPH, jakoû i další náklady (doprava, clo, balení).Cenová nabídka je zpracována položkově dle uvedených nákladových hledisek.

1.2. Platnost sjednané ceny je tři měsíce od vypracování cenové nabídky, pokud nedojde k jiné dohodě.

1.3. Jestliže po provedeném zaměření dojde v důsledku změny vstupních údajů (např. změna rozměrů výrobku, jeho členění či doplňků) ke zvýšení (snížení) rozsahu díla, upraví se v návaznosti na to i cena a objednatel je povinen takto zvýšenou (sníženou) cenu uhradit.

1.4. Pokud je ke sjednané ceně poskytnuta zhotovitelem sleva, platí tato sleva pouze za podmínky, že objednatel dodrží veškeré cenové a platební podmínky v tomto článku a ve smlouvě o dílo stanovené. Při porušení cenových a platebních podmínek objednatelem platí sjednaná cena bez slevy.

1.5. Na základě písemné dohody smluvních stran je možné sjednat úpravu ceny díla.

1.6. Při sjednání smlouvy je sedmdesát procent z celkové ceny splatných jako záloha. Zůstatek sjednané ceny je splatný po doručení vyúčtovací faktury. Pokud nedojde k jiné dohodě, jsou vystavené daňové doklady splatné do čtrnácti dnů od jejich vystavení.

1.7. Právo vystavit vyúčtovací fakturu a nárok na zaplacení zůstatku sjednané ceny vzniká zhotoviteli úplným provedením díla.

1.8. Peněžité závazky objednatele se považují za zaplacené dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele anebo dnem složení hotovosti v místě sídla zhotovitele či v místě jeho prodejního a zakázkového střediska.

1.9. Na základě písemné dohody smluvních stran je možné sjednat individuální způsob při úhradě ceny díla.


II. DODACÍ PODMÍNKY


2.1. Pro zahájení díla a běh lhůty pro zhotovení díla je rozhodující datum zaplacení sjednané zálohy a předání objednatelem podepsaných dokumentů zhotoviteli (tj. smlouvy o dílo, včetně všeobecných prodejních a dodacích podmínek, a cenové nabídky)

2.2. Sjednaná doba zhotovení díla je dodržena, bude-li před jejím uplynutím objednateli oznámena připravenost stavby, která je předmětem díla.

2.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy zhotovitel neprovede dílo ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu objednatel poskytne.

2.4. Pokud bude doba plnění ohrožena z důvodu vyšší moci (např. živelná pohroma, havárie, přerušení dodávek energie, stávka, úřední opatření), je zhotovitel povinen to bez zbytečného prodlení písemně oznámit objednateli a dohodnout si s ním nový termín plnění. Jestliže v takovém případě splní zhotovitel svoji oznamovací povinnost, není prodlení s provedením díla, které vznikne na jeho straně, důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy.

2.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo zhotovením díla, které je předmětem díla, předáním tohoto díla objednateli v místě plnění.

2.6. Objednatel je povinen převzít dílo v místě jeho plnění. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele v době, kdy převezme toto dílo od zhotovitele, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu zhotovitel umožní nakládat se zhotoveným dílem a objednatel poruší smlouvu tím, že toto dílo nepřevezme.

2.7. O předání předmětu díla se sepisuje předávací protokol, který podepíší obě strany. Předání předmětu díla může objednatel potvrdit i podpisem na výdejce vystavené zhotovitelem. Na objednatele přechází veškerá odpovědnost spojená s předáním díla i v případě, kdy převzetím díla pověřil jinou osobu.

2.8. Odstoupí-li objednatel po podpisu smlouvy o dílo od této smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na práce již vykonané, a dále odstupné ve výši 30% ze sjednané ceny. K úhradě částky za vykonané práce a odstupného lze použít prostředky z poskytnuté zálohy.


III. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY


3.1. Zhotovitel poskytuje na veškeré dílo a služby záruku v trvání 60 měsíců.

3.2. Jestliže je dílo zhotoveno na základě konstrukčních údajů objednatele, nenese zhotovitel záruku za takto stanovené rozměry a parametry díla a jím omezenou konstrukční způsobilost, jakož i za takto stanovené členění parametrů jednotlivých prvků, jestliže jsou tyto parametry zadány a podepsány objednatelem a jsou zřejmé z nákresu pozic v cenové nabídce.

3.3. Ze záručního plnění je dále vyloučeno přirozené opotřebení díla, jakož i jeho poškození, které bylo způsobeno nedbalostí anebo neodborným zacházením ze strany objednatele či třetích osob.

3.4. V případě dalšího prodeje díla zaniká záruka a povinnosti ze záručního plnění.

3.5. Nedodržením podmínek a instrukcí vydaných zhotovitelem pro údržbu díla ze strany objednatele nebo oprávněného vlastníka a rovněž nedodržení platebních podmínek uvedených včl. 1.6 s prodlením lhůty splatnosti větším jak 40 dnů, ztrácí objednatel nebo oprávněný vlastník nárok na záruky poskytované v souladu s ustanovením III. Záruční podmínky.


IV. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ


4.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost,odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

4.2. Objednatel je povinen oznámit případné vady díla písemně s uvedením čísla zakázky a popisem reklamované vady.

4.3. Právo z vad díla nelze přiznat, jestliže objednatel neoznámí zjevné vady díla

4.4. Dojde-li k následnému ovlivnění funkčnosti výrobku vlivem neodborného zásahu objednavatele po provedené montáži zhotovitelem, nebude reklamace uznána.

4.5. V případě uznání reklamace z titulu odpovědnosti za vady díla, odstraní zhotovitel vady podle vlastní volby buď náhradní dodávkou za chybějící nebo vadné zboží, nebo slevou z kupní ceny, nebo odstraněním vad. Odpovědnost zhotovitele je vždy limitována hodnotou dodaného zboží.

4.6. Uplatnění případné reklamace nemá odkladný účinek na povinnosti objednatele zaplatit zboží v plné výši a ve stanovené nebo sjednané lhůtě placení.


V. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ


5.1. Všeobecné prodejní a dodací podmínky se přiměřeně použijí jako nedílná součást smlouvy kupní mezi PZ Trading,s.r.o jako prodávajícím a kupujícím, a to s ohledem na úpravu v zákonných ustanoveních § 409 a násl. Obchodního zákoníku.

5.2. Prodávající a kupující se dohodli ve smyslu § 445 Obchodního zákoníku, že kupující nabude vlastnické právo teprve až úplným zaplacením kupní ceny.

5.3. Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z této smlouvy a nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 (dále jen „Unie“) a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy.

5.4. Kupující prohlašuje, že je bez omezení schopen plnit své splatné závazky, zejména že jeho majetek není v situaci, pro kterou zvláštní zákon stanoví povinnost podat návrh na prohlášení konkursu, není úpadcem nebo dlužníkem v řízení o konkursu a vyrovnání, nebyl na něj zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku nebo konkurs zrušen z téhož či jiného důvodu a rovněž že na jeho majetek není vedena exekuce nebo není nijak nuceně postižen nebo omezen výkonem rozhodnutí.

5.5. Kupující prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům a dále že osoby za něj v jeho zastoupení jednající jsou k tomu dle platných předpisů oprávněny.

5.6. Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího přenechat, převést či postoupit na žádnou třetí osobu jakoukoli svoji povinnost, nebo právo vyplývající ze smlouvy či její části.

5.7. Kupující odpovídá za škodu, kterou by způsobila případná nepravdivost či nepřesnost prohlášení učiněných v tomto odstavci nebo porušení zde uvedených či jakýchkoli jiných povinností ze smlouvy.