HPM TEC nabízí spojovací materiál určený hlavně pro profesionály. Tento spojovací materiál je zaměřen na firmy které staví dřevostavby, krovy a hlavně konstrukce ze dřeva, výrobou  teras a dřevěných obkladů, výrobou a montáží plastových oken a dveří. Z nabídky si také vyberou i truhláři, stolaři a další řemesla. Námi dodávaný spojovací materiál s vysokým uživatelským komfortem a nejlepšími užitnými vlastnosti je vyráběn pod stálou kontrolou kvality a můžeme tak garantovat vysokou kvalitu dodávaného spojovacího materiálu. Samozřejmostí je certifikace jejich produktů v souladu legislativou.

 

Velký výběr vrůtů řady RAPI-TEC®

Mezi vruty řady RAPI-TEC® si vždy vyberete ten správný pro Váš konkrétní spoj. Vruty řady RAPI-TEC® si dokáží poradit s připojením od tenoučkých dřevěných profilů až po spojování mohutných dřevěných konstrukcí. Zvládnou ale také i připojení palubek k ocelovým a hliníkovým profilům. Podle typu spoje a prostředí můžete volit mezi ocelovými vruty z uhlíkové oceli s pevností 1 000 N/mm2 s různými typy povrchových úprav a z ne-rezové oceli. Nerezové vruty jsou k dispozici z martenzitické nerezové oceli – nerez C (kalený) nebo austenitické nerezové oceli – nerez A2 a A4.

Články prodej Rapi-Tec-01-1024x700
RAPI-TEC® vruty bez předvrtání
RAPI-TEC® vruty bez předvrtání

Vysoká kvalita vrutů RAPI-TEC®

Výroba vrutů probíhá na základě výkresové dokumentace pod soustav-nou kontrolou kvality. Před vlastním uvolněním hotových vrutů k prodeji, prochází ještě vstupní kontrolou kvality. Pro vstupní kontrolu je v rám-ci systému kvality ISO 9001 zpracován plán kontrol a zkoušek a na ně navazující kontrolní a zkušební postupy. Tyto kontroly a zkoušky sledují ověření všech parametrů, které mají vliv na uživatelský komfort a užitné a mechanické vlastnosti. U vrutů se kontrolují a měří např. úhel ohybu, kroutící moment do zlomu, tvrdosti jádra a povrchu, hloubka drážky, vý-kyv šroubovacího nástavce, rovinnost vrutů, vzhled a vrstva pokovení.


Vruty RAPI-TEC® přinášejí vysoký užitný komfort

Při konstrukci vrutů RAPI-TEC® nejsou sledovány jen mimořádné me-chanické vlastnosti, ale také pracovní komfort a užitek spotřebitele. Mezi výjimečné mechanické vlastnosti patří mimořádná pevnost při vy-soké elasticitě a vysoká svěrná síla ve spoji. Uživatelé při šroubování vrutů RAPI-TEC® ocení velmi nízký odpor vůči zašroubování, vysokou rychlost šroubování, rychlé zakousnutí do dřeva, nízkou házivost díky garanci rovnosti vrutů a také hluboké a těsné drážky, které minimalizují riziko protočení nebo vyskočení šroubovacího nástavce. Mezi váš kom-fort patří také pevné a funkční obaly. Obaly jsou standardizované a totéž zboží dostanete vždy ve stejném obalu. V konečném součtu všeho výše uvedeného je výsledkem ušetření pracovního času a snížení nákladů na zhotovení spojů.


Jak jsou vruty RAPI-TEC® konstruovány

 • Uhlíkové oceli - na výrobu vrutů RAPI-TEC® je používána jakostnější ocel než pro běžné vruty. Po jejich vylisování a vyválcování musí projít procesem tepelného zpracování, při kterém dostanou požadované mechanické vlastnosti. Vlastní proces tepelného zpracování musí být velmi přesně řízen, aby bylo dosaženo stanovených tvrdostí jádra a povrchu, které jsou nastaveny tak, aby vruty vykazovaly vysokou pevnost a současně byly elastické. Charakteristická pevnost vrutů je 1 000 N/mm2. Provozní třídu u vrutů z uhlíkové oceli určuje povrchová úprava.
 • Martenzitické nerezové oceli - tento druh nerezové oceli je rovněž tepelně zpracováván. Vruty vyrobené z této oceli vykazují dobrou odolnost vůči korozi a současně mají mechanické vlastnosti shodné s vruty z uhlíkové oceli. Martenzitická nerezová ocel neodolává působení kyselin. Vruty z tohoto materiálu mohou být použity ve všech provozních třídách – 1, 2 i 3.
 • Austenitické nerezové oceli - vruty z tohoto materiálu není možné tepelně zpracovávat, a pro-to mají mechanické vlastnosti odpovídající vstupnímu materiálu. Při jejich používání je pro-to všeobecně doporučeno předvrtávat. Austenitická nerezová ocel označená jako A2 vykazuje dobrou odolnost vůči korozi, ale neodolává působení kyselin. Naproti tomu ocel označená jako A4 odolává působení kyselin. Vruty z tohoto materiálu mohou být použity ve všech provozních třídách – 1, 2 i 3.

Vruty vyrobené z uhlíkové oceli musí být chráněné před korozí. Vruty RAPI-TEC® jsou opatřeny povr-chovou úpravou galvanickým zinkem s nadstandardní tloušťkou pokovení a následným speciálním ošetřením povrchu. Povrchová úprava vrutů RAPI-TEC® neobsahuje sloučeniny šestimocného chro-mu a plní tak požadavky REACH č. 1907/2006. Použitelnost jednotlivých typů a průměrů vrutů pro jednotlivé třídy provozu je uvedena v Prohlášeních o vlastnostech.Na vrutech RAPI-TEC® vyrobených z uhlíkové oceli určených pro speciální aplikace a použití je rov-něž používána speciální tříkomponentní povrchová úprava. Tato speciální povrchová úprava umož-ňuje používat i tyto vruty v provozní třídě 3.Aby bylo dosaženo vysokého uživatelského komfortu při šroubování, je u vrutů RAPI-TEC® maximál-ně snížen odpor vůči šroubování. K jeho snížení významně přispívá vrstva kluzného laku, která je na-nesena na jejich povrch, dle naší specifikace. Vruty tak mají při pronikání dřevem velmi nízký odpor a tam, kde zůstávají vystavené povětrnostním vlivům, slouží jako další vrstva ochrany před korozí.

 • Ostrá jehlová špička - zaručuje rychlé zakousnutí vrutu do materiálu, pro zakousnutí postačuje mírný přítlak.
 • Ostrá jehlová špička s odsunutým druhým chodem závitu (u dvouchodého závitu) - odsunutý druhý chod závitu umožnil štíhlou konstrukci špičky, která zajišťuje rychlé zakousnutí vrutu do materiálu s mírným přítlakem.
 • Špička se zářezem - zrychluje zakousnutí vrutu a redukuje množství zvednutých vláken při rychlém pronikání vrutu materiálem.
 • Vrtací špička - odebírá materiál a tím minimalizuje rozštípnutí materiálu, vytrhávání vláken, vznik prasklin a riziko ukroucení vrutu při šroubování. Spojuje dvě operace v jednu – předvrtání a zašroubování a tím šetří čas a peníze.
 • Dvouchodý závit - dává vrutům extra vysokou rychlost zašroubování při zachování hodnot vy-trhávacích sil a nízkého odporu vůči zašroubování. Proto jsou vruty RAPI-TEC® 2010, 2020 a SK PLUS nejrychlejší na trhu.
 • Jednochodý rychlý závit – částečný - zaručuje vysokou rychlost zašroubování. Vruty s částeč-ným závitem umožňují přitažení připojovaného dílu.
 • Jednochodý rychlý závit – plný - zaručuje vysokou rychlost zašroubování. Vruty s plným závi-tem neumožňují přitažení připojovaného dílu. Plný závit umožňuje připojení tenkých dílů k podkla-du nebo vytvoření spoje dvou dílů s pevně zafixovaným odstupem anebo je vhodný do hmoždi-nek. Slouží také ke zpevnění dřevěných dílů při namáhání na otlačení nebo zpevňuje dřevo proti rozštípnutí.
 • Spirálová drážka přes závit - minimalizuje vytrhávání vláken a praskání materiálu.
 • Frézující závit - další prvek, který pomáhá snížit odpor vrutu při šroubování. Frézující závit snižuje tření na dříku. Při šroubování vrutu bez předvrtání se vytlačený materiál snaží vrátit na původní místo. Frézující závit odfrézuje materiál, který by jinak vyvozoval vysoké tření a dřík klouže mate-riálem s minimálním třením. Ke snížení přispívá i dříve zmíněný kluzný lak.
 • Zápustná hlava - jde o standardní provedení hlavy, hlava se zapouští do materiálu. Při připojování kovových dílů musí být v dílech osazení pro zápustnou hlavu. Použitím profilované podložky pod zápustnou hlavu lze zvýšit svěrnou sílu ve spoji.
 • Zápustná hlava 60° - hlavička s malým průměrem. Výhodou je malá viditelnost a její snadné zapuštění do tenkých nebo tvrdých materiálů. Vhodná pro spoje, kde dřevo může více bobtnat a vyvozovat tak přes hlavu velký tah na dřík vrutu.
 • Speciální hlava „kyblíček“ - jde o geometrii hlavy, která zajišťuje perfektní zapuštění. Hlava vtáhne pod sebe zvednutá vlákna a případné drobné otřepy a výsledkem je čistě zapuštěná hlava bez vytlačeného dřeva v jejím okolí. Ideální tam, kde je požadována maximální čistota spoje.
 • Talířová hlava - hlava s vylisovanou podložkou. Díky výrazně větší ploše než má klasická zápust-ná hlava zajišťuje výrazně vyšší hodnoty protahovacích sil. Připojovaný díl je k podkladu přitlačo-ván mnohem větší silou.
 • Talířová hlava s osazením - je určena k připojování kovových dílů k dřevěnému podkladu. Kovový díl sedí na osazení a je přitažen rovnou plochou hlavy. Osazení je opatřeno náběhem, které zajistí vklouznutí osazení do otvoru v kovovém dílu.
 • Válcová hlava - hlava s malým průměrem. Při šroubování se zapouští zcela do materiálu a vý-hodou je její snížená viditelnost. Tento typ hlavy má jen velmi malé hodnoty protahovacích sil. Zpravidla se vyskytuje u vrutů s plným závitem.
 • Šestihranná hlava - s drážkou Tx, osazením pro podložku, kónickou dosedací plochou a uprave-nou geometrií šestihranu – šestihran umožňuje šroubovat vruty šroubovací hlavicí a to s vyosením osy vrutu vůči ose vrtačky bez rizika poškození hlavy vrutu nebo šroubovací hlavice. Šroubovací hlavice se po hranách šestihranu odvaluje. Kónická dosedací plocha centruje při dotahování pod-ložku, odpadá tak nutnost přidržovat podložku v požadované poloze. Po dotažení sedí podložka nebo kování na osazení pod hlavou.
 • Drážky pod zápustnou hlavou - usnadňují zapuštění vrutů do materiálu a zahlazují otřepení a zvednutá vlákna. V případě zapuštění do kovových dílů fungují jako „brzdy“.
 • Závit pod hlavou - v případě vrutu s geometrií hlavy, která má nižší protahovací síly, přidržuje, pří-padně přitlačuje připojovaný díl. Tento závit rovněž zamezuje, při výrazném bobtnání a sesychání dřeva, jeho klouzání po dříku vrutu. Hlavička pak nevyčnívá nad povrch dřeva.
 • Označení na hlavě - slouží jako „pečeť“ kvality, naše vruty jsou jednoznačně identifikovatelné – víme, jakou kvalitu dodáváme, a proto se k vrutům hlásíme. Vyražená délka na hlavě slouží pro rychlou identifikaci délky vrutu i jako důkaz, že byl ve spoji použit vrut správné délky.